نجمه نقیبی (دبیر)

پرستاری 97

زهرا نمازی (جانشین دبیر)

هوشبری 97

زهرا سلمانی نژاد

پرستاری 97

رویا شریک آبادی

بهداشت عمومی 98

یزدان سلاجقه

پرستاری 96

پوریا خدابخشی

بهداشت عمومی 97

محسن علیمردانی

پرستاری 96