اسامی اعضای هیأت علمی عضو شورای پژوهشی

اسامی

رشته تحصیلی

دکتر سمیه دهقانی

مهندسی بهداشت محیط

دکتر زهرا ایمانی

پرستاری

دکتر رضا صادقی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر خلیل عزیزیان

باکتری شناسی پزشکی

محدثه بلوردی

آمار زیستی

اسامی دانشجویان عضو شورای پژوهشی

نجمه نقیبی

پرستاری 97

عبدالرحیم بیوژمجد

پرستاری 98

فرحان محمدی

پرستاری 97

حمیدرضا رنجبر

هوشبری 97